Flowbox

Osaamisemme

Digioppiminen

Miksi digioppimista?

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yleistyy. Suomalaiset käyttävät nettiä asioiden hoitoon, tiedon hakuun ja viestintään. Oppimisen globaaleissa trendeissä nousevat esiin vaihtoehtoiset tavat oppia, henkilökohtaiset oppimispolut ja digioppiminen. Oppiminen mielletään nykyisin elinikäiseksi osaamisen kehittämiseksi. Vaihtoehtoiset tavat oppia ovat välttämättömiä. Esimerkiksi työelämän ja opintojen yhdistäminen on yleistä ja tämä vaatii opinnoilta joustavuutta.

Flowbox digioppimisen edelläkävijänä

Videoviestintäalustan avulla käyttäjät voivat osallistua oppimateriaalien tekemiseen ja muiden tekemän materiaalin kommentointiin. Videoviestinnän myötä opetuksesta tulee yhteistoiminnallista.

Koulutusvideoalusta ja opetusvideopalvelu lisäävät oppijan itseohjautuvuutta ja kykyä soveltaa osaamistaan. Digitaalisuus mahdollistaa oppijoille henkilökohtaisemmat oppimispolut. Oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Oppijoilla on halu vaikuttaa omiin koulutussuunnitelmiinsa. Kun oppija kokee voivansa rakentaa omaa koulutustaan, hän sitoutuu paremmin toteuttamaan suunnitelmaansa myös käytännössä. Flowboxin tuotteet integroituvat helposti niin organisaation tekniseen ympäristöön kuin koulutussuunnitelmien sisältöön.

Digioppimisessa tulee huomioida työelämän vaatimukset ja työelämätaidot. Erityisesti työssä oppimisessa korostuvat työnantajalle koulutuksista koituvat kustannukset menetetystä työajasta. Henkilöstö on usein halukas kehittämään omaa osaamistaan, mutta organisaation tuki uuden oppimiselle voi olla puutteellista. Työssä oppimisen mahdollisuudet lisäävät työssä viihtymistä ja sitoutumista organisaatioon. Oppimisprosessin arvioinnin tueksi ja oppimisen osoittamiseksi saadaan digitaalisten sovellusten käytöstä tilastotietoja ja analytiikkaa. Myös digitaaliset osaamismerkit ovat lisänneet suosiotaan.

Asiantuntijuus

Mitä on asiantuntijuus?

Verkostoituminen ja yhteisöllinen tiedon tuottaminen ovat osa lähes kaikkia työtehtäviä. Työelämän osaamistarpeet ovat muuttuneet ja erityisesti tietotekniikkataidot ja yhteistyötaidot ovat osa ammattitaitoa. Useimmat työtehtävät sisältävät itseohjautuvuutta ja työn sisällöt ja säännöt määritellään muiden kanssa. Työn tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin asiantuntijuusverkostoja.

Nykyisin ammatilliset pätevyydet määritellään nimenomaan relaationaalisesti sosiaalisissa verkostoissa. Tuottava organisaatio on valjastanut onnistuneesti asiantuntijoiden tiedon siten, että siihen on osallisena mahdollisimman moni. Tämä edellyttää avointa organisaatiokulttuuria ja saumatonta tiedonkulkua.

Asiantuntijuuden jakaminen videovälitteisesti

Videoviestintäalustan käyttö lisää vuorovaikutustapoja ja yhä useammalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon. Yritysten menestys perustuu yhä useammin tietotyöhön ja edelleen henkilöstön osaamiseen ja innovointiin. Videoviestintä on luonteva osa jatkuvan muutoksen värittämää arkea.

Ratkaisevaa on, miten osaaminen ja sen kehittyminen otetaan huomioon strategiasuunnittelussa. Videoviestintä on ratkaisu kustannustehokkuuden ja innovatiivisen työkulttuurin yhteensovittamisessa. Oppimisen ja asiantuntijuuden edellytys organisaatiossa on, että on ”tilaa”, jossa vuorovaikutus mahdollistuu ja yhteisön jäsenet voivat osallistua.

”It is not enough to have knowledge, one must also apply it. It is not enough to have wishes, one must also accomplish”

-Johann Wolfgang von Goethe
Intohimo

Miksi videovälitteistä viestintää?

Video on viestinnän uusi megatrendi. Videovälitteinen viestintä mahdollistaa yhteisöllisen tiedon jakamisen, osaamisen kehittymisen ja organisaation avoimuuden. Osallistuminen videoviestintään on helppoa ja nopeaa, jolloin organisaation tuottama materiaali on helposti kaikkien saatavilla ja muokattavissa. Videovälitteinen viestintä on osa työtehtäviä ja yhteisöllisyyttä.

Verkon vuorovaikutus on pitkään perustunut tekstipohjaiseen viestintään, kuten sähköpostiin ja tekstiviesteihin. Toimintaympäristömme muuttuvat mobiileiksi ja yhä visuaalisemmiksi. Videot ovat yleistyneet mobiiliteknologian mukana. Kuka tahansa voi missä tahansa kuvata materiaalin ja jakaa sen verkossa. Videoidun viestinnän avulla voidaan välittää tilanteesta sekä sosiaaliset vihjeet että tieto. Videovälitteisen vuorovaikutuksen avulla päästään lähelle normaalia vuorovaikutusta.

Miksi Flowbox?

Palveluiden avulla organisaatio rakentaa videoista oman ympäristönsä, jossa sijaitsevat kaikki henkilöstön tarvitsemat materiaalit. Videoita voidaan käyttää erilaisissa viestintäkonteksteissa: organisaation videoesittelyt, henkilöstön koulutusvideot ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä hyödynnettävät videot.

Videon välityksellä siirtyvät myös parhaat toimintatavat nopeasti ja tehokkaasti, jopa maailman toiselle puolelle. Videosisältöjen käyttö on kustannustehokasta ja niiden avulla voidaan jakaa henkilöstön tietoa sekä osaamista yhteisön jäsenille. Videoista syntyvä osaamispankki mahdollistaa, että aineisto on saatavilla missä ja milloin vain.

Aikuisten oppimisessa ensiarvoisen tärkeitä ovat tarvelähtöisyys ja ajalliset resurssit. Videot ovat löytäneet paikkansa osaamisen kehittämisessä ja täydennyskoulutuksissa. Videovälitteisissä koulutuksissa syntyy vuorovaikutus oppijan ja kouluttajan välille. Muodostunut kontakti vaikuttaa positiivisesti opiskelumotivaatioon. Esimerkiksi palautteenannossa videoitu viesti toimii tekstiä paremmin. Videoiden mahdollisuudet ovat rajattomat. Jatkossa videot purkavat organisaatioiden sähköpostisumaa ja toimivat innovoinnin sekä tiimien työtiloina. Tämä viestintätapa on tullut osaksi arkeamme.

Kirjaudu
Edubox
Asiakaspalvelu
aspa@flowbox.fi
Puh. 010 324 3000
Myyntipalvelu
myynti@flowbox.fi
Puh. 010 324 3000